درمان گیاهی بیماری رماتیسم

راه درمان: بوزيدان، سنبل الطيب و بادرنجوبه
دمکرده روزی دولیوان میل شود

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه