درمان گیاهی ترک پا

راه درمان: ترکیب “حنا +آب +کتیرا”
اگر در شب به کف پا زده شود ، در کمترین مدت عمیق ترین ترک پا را درمان میکند .

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه