افرادی که صبحانه نمیخورند دچار چه مشکلاتی می شوند

سردرد
ریزش مو
لکهای پوستی
پوکۍاستخوان
به علت کاهش ایمنی بدن وعدم توانایی بدن در غلبه بر رادیکالهای آزاد»

منبع: سایت تکنوفست

موارد مشابه